Exod.24.13; Num.27.18-Num.27.20; Deut.1.38
Josh.1.13; Josh.1.15; Exod.14.31; Num.12.7; Deut.34.5; Deut.1.38; Exod.24.13
Deut.34.5
Deut.11.24
Deut.11.24; Josh.14.9
Gen.15.18; Num.34.1-Num.34.12; Deut.11.24
Gen.15.18; Exod.23.31; Num.34.3-Num.34.12
Deut.7.24; Exod.3.12; Judg.6.16; Deut.31.5-Deut.31.8; Heb.13.5
Deut.7.24; Josh.1.17; Exod.3.12; Josh.1.9; Josh.1.17; Josh.3.7; Josh.6.26; Deut.31.8; Deut.31.23; Gen.28.15; Deut.31.6; Deut.31.8; 1Chr.28.20; Heb.13.5
Deut.31.6-Deut.31.7; Deut.31.23
Josh.1.7; Josh.1.9; Josh.1.18; Deut.31.6-Deut.31.7
Deut.5.32
Josh.23.6; Josh.11.15; Deut.5.32; Deut.28.14
Deut.17.18-Deut.17.19; Ps.1.2
Ps.1.2; Ps.118.15
Deut.1.21; Deut.31.8
Josh.1.6-Josh.1.7; Josh.1.18; Deut.1.29; Deut.7.21; Deut.20.3; Deut.31.6; Deut.31.8
Deut.16.18
Deut.16.18
Josh.3.2; Deut.9.1; Deut.11.31
Num.32.20-Num.32.28
Num.32.17-Num.32.26; Deut.3.18
Num.32.29; Deut.3.20; Josh.22.1-Josh.22.9
Deut.3.20; Josh.22.4
Josh.1.5
Josh.1.6-Josh.1.7; Josh.1.9

ЖАШЫЯ

Сөз башы

Нундун уулу Жашыя китеби (ивр. יְהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן‎, Ехошуа-бен-Нун) – Танахтагы (Байыркы Келишим китептериндеги) алтынчы китеп. Бул китепте Муса пайгамбардын көз жумган убагынан баштап, Нундун уулу Жашыянын каза болгон күндөрүнө чейинки эврей элинин тарыхы жазылган (б.з.ч. 1276 – б.з.ч. 1244 жылдар). Эврейлер бул китептин автору Нундун уулу Жашыя өзү болгон деп ишенишет (китептин аягында Жашыянын өлүмү жөнүндөгү бир нече аяттарды гана Шамил пайгамбар жазган). Бул китеп Ыйык Жазууда Муса пайгамбардын Тоорат китебинен кийин орун алып, Тооратта баяндалган окуялардын уландысы катары аны менен тыгыз байланышта.
Жашыя китеби Кудай ысрайыл элине беремин деп убада кылган жерди кантип ээлегендиги тууралуу айтып берет. Ал жер Канаан деп аталган.
Китеп өзү айтып берген окуялардын башкы каарманы Нундун уулу Жашыянын аты менен аталып калган. Муса пайгамбар көз жумгандан кийин ал ысрайыл элинин эл башчысы болуп дайындалган болчу.
Жашыя китеби эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүктө (1-12 – бөлүмдөр) ысрайыл эли Канаан жеринде көптөгөн шаар-кыштактарды басып алышы үчүн Кудай Өзү жардам берет. Кээ бир убактарда Кудай кереметтер аркылуу Өз элине кубат берет. Мисалы, Иерихон шаарын басып алууда, ошол шаардын дубалын уратып, ысрайылдар шаарга чабуул коюу үчүн жол ачып берет (6:20). Кийинчерээк, Гибон шаарын басып алууда Кудай асмандан таш жаадырып, жоону кырып салат. Андан кийин Эгедер асмандагы ордунда токтотуп коёт. ысрайыл аскерлери ушундан пайдаланып, душманды толук кырып салууга үлгүрөт (10:1-15).
Бирок ысрайылдар Эгебизге гана табынып, Ага кызмат кылабыз деген убадасын бузган убакта, Кудай аларга жардам берүүдөн баш тартат. Мисалы, Ай шаарын багындыруу үчүн согушта, ысрайыл аскерлери жеңилип калат, анткени эл Кудай менен түзгөн келишимди бузган эле (7:1-12).
Бул китептин экинчи бөлүгүндө (13-24 – бөлүмдөр) ысрайыл калкынын урууларынын ар бири өз жерлерин кантип алгандыгы айтылат. ысрайыл эли алгач Иордан дарыясынын күн чыгышындагы жерлерди басып алат. Басып алынган жерлер рубейин, гат урууларына жана менаше уруусунун жарымына бөлүп берилет.
Бирок ысрайыл журтунун калган уруулары жер ала элек болчу. Ошондуктан, жер алган рубейин, гат уруулары жана менаше уруусунун жарымынын эли калган уруулар да жерге ээ болушу үчүн, алар менен чогуу Иордандын батыш тарабындагы элдерге кол салып, алардын жерлерин ээлеп алууга милдеттүү түрдө жардам берет.
Иордандын батыш тарабынан ээлеп алынган жерлер ысрайыл элинин калган урууларына өкчөмө таш ташталып бөлүнөт. Леби уруусун болсо Кудай Өзүнө кызмат кылдыруу үчүн тандап алгандыктан, ал урууга жер бөлүнүп берилбейт. Бирок алар жашашы үчүн бардык уруулар өзүнө тийген үлүш жерлерден шаар-кыштактарды ажыратып берет.
Китептин аягында Жашыя Кудайдын ысрайыл элине кылган жакшылыктарын эстеп, эки жолу элге айтып берет. Сөзүнүн аягында Жашыя «Ошондуктан Кудай Эгеңерден коркуп, Ага берилип, ак ниеттен кызмат кылгыла. Дарыянын аркы өйүзүндө жана Мисирде ата-бабаларыңар ийбадат кылган кудайлардан баш тартып, өз Эгеңерге кызмат кылгыла» (24:14) деп айткан.

Мазмуну

I. Канаан жерине жортуул (1:1–5:12)
А. Кудайдын Жашыяны тандашы (1-бөлүм)
Б. Иерихондогу чалгынчылык иштер (2-бөлүм)
В. Иордан дарыясынан өтүү (3-бөлүм)
Г. Эстелик таштар жана Иордандан өтүүнүн аякташы (4-бөлүм)
Д. Ысрайыл элинин ыйыкталышы жана Азаттык майрамын майрамдоо (5-бөлүм) II. Канаанды басып алуу (5:13–12:24)
А. Кудайдын аскерлеринин аскер башчысы (5:13-16)
Б. Ысрайыл аскерлеринин ыйык казаттары (6-8-бөлүмдөр)
В. Канаандын түштүк элдерине каршы жортуул (9-10-бөлүмдөр)
Г. Канаандын түндүк элдерине каршы жортуул (11:1-15)
Д. Ысрайылдар ээ болгон жеңиштер (11:16-12:4)
III. Канаан жерин үлүштөргө бөлүштүрүү (13–21-бөлүмдөр)
А. Эки жарым уруунун үлүштөрү (13-бөлүм)
Б. Калептин энчиси (14-бөлүм)
В. Тогуз жарым уруунун энчисине жер бөлүштүрүү (15:1-19:48)
IV. Канаандагы кийинки жылдар (22-24-бөлүмдөр)
А. Чек арадагы өз ара түшүнбөстүктү иликтөө (22-бөлүм)
Б. Нундун уулу Жашыянын өмүрүнүн акыркы күндөрү (23:1-24:28)
В. Текстке кошумча маалымат (24:29-33)


Ыйык Китеп
https://ibt.org.ru/ru/media?id=KGZ/cyrl
Ыйык Китеп (2020) Библия (Ыйык Китеп) на кыргызском языке включает в себя Тоорат (Тора), Забур (Псалмы) и Инжил (Евангелие), писания пророков и некоторые другие книги. Священное Писание писалось и составлялось на протяжении 1500 лет более, чем 40 людьми, руководимыми Божьим Святым Духом. Библейское Общество Кыргызстана совместно с Центром «Лингвосервис» и Объединенными Библейскими Обществами в настоящее время переводят первую часть Библии – Ветхий Завет с целью донести его до кыргызского народа на родном языке, сохранив при этом первоначальный смысл. В этом уникальность данного перевода. Поэтому переводчики работают с текстом первоисточника на иврите. Мы верим, что через перевод Библии на кыргызский язык еще больше кыргызов узнают об Иисусе Христе.


Copyrighted: © 2017, 2020 Кыргызстандын Ыйык Китеп Коому

Кыргызстандын Ыйык Китеп Коому (UBS)
г. Бишкек, ул. Ибраимова, дом 181
kyrgyzbible@gmail.com
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

артка
жабуу
:
1
Кудайдын кулу Муса дүйнө салгандан кийин, Мусанын жардамчысы Нундун уулу Жашыяга Жараткан Эге мындай деди:
1 По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву:
2
– Менин кулум Муса көз жумду. Эми өзүң баш болуп бүт эл-журтуң менен мына бул Иордан дарыясынын аркы өйүзүнө – Мен ысрайыл урпактарына бергени жаткан жерге өтүп бар.
2 Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым.
3 Мусага убада кылганымдай, таманыңар тийген жердин баарын өзүңөргө беремин.
3 Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею:
4 Түштүктөгү ушул чөлдөн түндүктөгү Ливан тоолоруна чейин, чыгыштагы Эфрат дарыясынан батыштагы Жер Ортолук деңизге чейинки жерлер жана хеттердин бардык жерлери силердин чегиңер болот.
4 от пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю землю Хеттеев; и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши.
5 Өмүрүң өткөнчө эч ким сага каршы тура албайт. Мен Мусаны кандай колдосом, сени да ошондой колдойм. Сенден эч качан алыстабайм, сени таштабайм.
5 Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя.
6 Бекем, кайраттуу бол! Мен ата-бабаларына берем деп ант берген ошол жерди аларга сен алып бересиң.
6 Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую Я клялся отцам их дать им;
7 Сен тек гана бекем, кайраттуу бол, Менин кулум Муса берген мыйзамдын баарын сактап, так аткар. Бардык иштериң ийгиликтүү болуш үчүн, андан оңго да, солго да бурулба.
7 только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих.
8 Тооратта жазылгандар оозуңдан түшпөсүн, анда жазылгандардын бардыгын так аткарыш үчүн, алар жөнүндө күнү-түнү ой жүгүрт, ошондо акыл-эстүүлүк менен иш кылып, өркүнүң өсүп, ийгиликтүү болосуң.
8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.
9 Мен сага буйрук кылам, бекем, кайраттуу бол. Эч коркпогун, көңүлүң да чөкпөсүн, анткени кайда барсаң да, Кудай Эгең сага жар болот.
9 Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь.
10
Ошондон кийин Жашыя эл башкаруучуларына мындай деп буйруду:
10 И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал:
11
– Конушту аралап, элге: «Жол азык камдагыла, үч күндөн кийин ушул Иордандын аркы жээгине өтүп, Кудай Эгеңер силерге берип жаткан жерге ээлик кылуу үчүн киресиңер» деп буйрук бергиле.
11 пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что, спустя три дня, вы пойдете за Иордан сей, дабы придти взять землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам в наследие.
12 Ал эми рубейин, гат урууларына жана менаше уруусунун жарымына Жашыя мындай деди:
12 А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассиина Иисус сказал:
13 – Жараткан Эгебиздин кулу Мусанын буйрук кылып айткан сөздөрүн эстегилечи, ал: «Кудай Эгеңер силерге бейпилдик тартуулап, ушул жерди берди» деп айткан.
13 вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию;
14 Аялдарыңар, балдарыңар, мал-мүлкүңөр Иордандын ушул өйүзүндөгү Муса силерге берген жерде калсын. Ал эми согушка жарактуулардын баары куралданып, бир туугандарыңардын алдында дарыядан өтүп, аларга жардам берсин.
14 жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом; а вы все, могущие сражаться, вооружившись идите пред братьями вашими и помогайте им,
15 Эгеңер силерге тартуулагандай, бир туугандарыңарга да бейпилдик берип, Кудай Эгеңер берген жерди ээлик кылып алганча, аларга жардам бергиле. Ошондон кийин Эгеңердин кулу Муса силерге Иордандын күн чыгыш тарабынан энчиге берген жериңерге кайтып келип, отурукташасыңар.
15 доколе Господь не успокоит братьев ваших, как и вас; доколе и они не получат в наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им; тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца.
16
Алардын баары Жашыяга:
– Бизге эмнени буйрусаң, баарын аткарабыз, кайда жиберсең, ошол жакка барабыз, – деп жооп беришти.
16 Они в ответ Иисусу сказали: все, что ни повелишь нам, сделаем, и куда ни пошлешь нас, пойдем;
17 – Биз Мусага кандай моюн сунган болсок, сага да ошондой моюн сунабыз. Мусаны колдогон Кудай Эге, сени да колдосун.
17 как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя: только Господь, Бог твой, да будет с тобою, как Он был с Моисеем;
18 Сенин буйругуңа каршы чыгып, сөзүңө кулак салбаган ар бир адам өлүмгө өкүм кылынат. Болгону, сен бекем, кайраттуу бол!
18 всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты ни повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен!