Luke.3.23-Luke.3.38; 2Sam.7.12-2Sam.7.16; Ps.131.11; Isa.11.1; Jer.23.5; Luke.1.32; Luke.1.69; John.7.42; Acts.2.30; Acts.13.23; Rom.1.3; 2Tim.2.8; Rev.22.16; Gen.22.18; Gal.3.16
Luke.3.23-Luke.3.38; 2Sam.7.12-2Sam.7.16; Ps.131.11; Isa.11.1; Jer.23.5; Luke.1.32; Luke.1.69; John.7.42; Acts.2.30; Acts.13.23; Rom.1.3; 2Tim.2.8; Rev.22.16; Gen.22.18; Gal.3.16
Gen.21.3; Gen.25.26; Gen.29.35
Gen.21.3; Gen.25.26; Gen.29.35
Ruth.4.18-Ruth.4.22; 1Chr.2.1-1Chr.2.15
Ruth.4.18-Ruth.4.22; 1Chr.2.1-1Chr.2.15
Josh.6.24
Josh.6.24
1Sam.16.1; 1Sam.17.12; 2Sam.12.24; 2Sam.12.10
1Sam.16.1; 1Sam.17.12; 2Sam.12.24; 2Sam.12.10
Matt.1.7-Matt.1.10; 1Chr.3.10-1Chr.3.14
Matt.1.7-Matt.1.10; 1Chr.3.10-1Chr.3.14
2Kgs.15.1; 1Chr.3.11-1Chr.3.12
2Kgs.15.1; 1Chr.3.11-1Chr.3.12
1Chr.3.15-1Chr.3.16; Esth.2.6; Jer.24.1; Jer.27.20
1Chr.3.15-1Chr.3.16; Esth.2.6; Jer.24.1; Jer.27.20
1Chr.3.17-1Chr.3.19; Luke.3.27; Ezra.3.2
1Chr.3.17-1Chr.3.19; Luke.3.27; Ezra.3.2
Luke.3.23
Luke.3.23
Matt.2.4; Matt.11.2; Matt.16.16; Matt.22.42; Matt.23.10; Mark.8.29; Luke.3.15; John.1.41; John.4.25
Matt.2.4; Matt.11.2; Matt.16.16; Matt.22.42; Matt.23.10; Mark.8.29; Luke.3.15; John.1.41; John.4.25
Matt.1.1; Mark.1.1; John.1.17; John.17.3; Matt.1.16; Luke.1.27; Luke.1.35
Matt.1.1; Mark.1.1; John.1.17; John.17.3; Matt.1.16; Luke.1.27; Luke.1.35
Deut.24.1
Deut.24.1
Matt.2.13; Matt.2.19; Matt.2.12; Matt.2.22
Matt.2.13; Matt.2.19; Matt.2.12; Matt.2.22
Matt.1.25; Luke.1.31; Luke.2.21; Luke.2.11; Acts.4.12; Acts.5.31; Acts.13.23; Acts.13.38; Acts.3.26
Matt.1.25; Luke.1.31; Luke.2.21; Luke.2.11; Acts.4.12; Acts.5.31; Acts.13.23; Acts.13.38; Acts.3.26
Matt.21.4; Matt.26.56; John.19.36; Matt.2.15; Matt.2.23; Matt.4.14; Mark.14.49
Matt.21.4; Matt.26.56; John.19.36; Matt.2.15; Matt.2.23; Matt.4.14; Mark.14.49
Isa.7.14; Isa.8.8; Isa.8.10; Matt.28.20
Isa.7.14; Isa.8.8; Isa.8.10; Matt.28.20
Matt.1.21
Matt.1.21

ГИРИШ

Паалы окуйуӂулар!
Сиз тутэрсыныз елиниздӓ Ени Баалантыйы, ангысы чевирили шиндики заманда кулланылан гагауз дилинӓ. Ени Баалантынын 27 кийады, Ески Баалантынын кийатларыннан барабар, дӱзер Айоз Йазылары, Библийайы, ангысы бӱӱн дӓ калэр дӱннедӓ ен окунан кийат.
Ени Баалантыйа топлу аннатмак кийатлары, насаат мектуплары хем пророк кийады Апокалипсис (Ачыкламак Иоана). Аннатмак кийатларына гирер Евангелийа (Ии Хабер) Матфейдӓн, Марктан, Лукадан хем Иоандан, хем дӓ Апостолларын Йаптыклары.
«Евангелийа» – бу лаф урум (грек) дилиндӓн чекилер, маанасы онун – «Ии Хабер». Иисус Христос бӧлӓ ады койду ӱӱретмесинӓ. Онуштан Евангелийа айырылмаз баалы Она: О – Ии Хабер куртулмак ичин, ани баашлады Аллахын Оолу инсана йашамасыннан, ӧлмесиннӓн, дирилмесиннӓн хем гӧкӓ калкмасыннан. Пек ӧнемли, ани биздӓ вар Евангелийа дӧрт йазыӂыдан. Оннар йардым едер гӧрмӓӓ бирсой олайлары тӱрлӱ бакышлара гӧрӓ хем таа ии ачыкламаа Иисус Христозун ӱӱретмесини хем йашамасыны.
Ени Баалантыда йаздырылма олайлар гечер 1-ӂи асирдӓ Палестинада бизим тарихин башлантысында. Озаман Палестина булунурду Рим (Рома) императорларын куведи алтында. Иудей халкы, ани йашарды кенди топраанда, чалышарды корумаа кенди динини, ангысынын темели – Айоз Закон, ани Аллах вердийди пророк Моисейӓ.
Моисейин ардындан гелӓн пророклар чойу сӧлӓрмиш, ани гелеӂек Аллахын Сечилмиши, Ангысы гетиреӂек инсана куртулмак гӱнахтан хем ӧлӱм кувединдӓн. Да те бизим ени тарихин чекетмесиндӓ, Палестинанын кӱчӱк касабасында, Вифлеемдӓ, дууду чоктан бекленӓн Мессийа – Иисус Христос. «Христос» чевирилер урум дилиндӓн ниӂӓ «Йааланмыш», «Сечилмиш».
Аллахын Оолу баашлады Ии Хабер куртулмак ичин хербир адама, нередӓ о йашаса хем несой да дилдӓ лафетсӓ.
Иисус Христос ичин, ниӂӓ дӱннедӓ даалмыш Ии Хабер, аннадэр кийат Апостолларын Йаптыклары. Бу кийадын бӱӱк паасы вар, чӱнкӱ о гӧстерер илк христианнарын йашамак олайларыны сыравардыр, ниӂӓ оннар олду. Онда аннадылэр, ниӂӓ биркач апостол, бакмайып коркулара, корумушлар хем етиштирмишлӓр Ии Хабери инсана бӱтӱн дӱннедӓ.
Ени Баалантыйа топлу 21 кийат, ангыларын белли йазыӂылары – Иаков, Петри, Иоан, Иуда, Павли. Хербир кийат сӧлеер, кимӓ йазылды хем йолланды. Оннар йазылы христиан клиселеринӓ йада саде бир кишийӓ. Йолланма кийатлар ӂувап едер тӱрлӱ сорушлара: ачыклээр, ниӂӓ Аллахын сӧзӱнӱ, ӧлӓ дӓ дин сорушларыны хем христианнарын йашамасыны.
Ени Баалантынын сонунку кийады – Апокалипсис (Ачыкламак Иоана). Бу – пророк кийады. Ону диил колай окумаа, онда вар чок сӱрет, ангыларында ачыкланэр Аллахын хербир инсана даава кесмеси ичин, шиндики дӱннейин сонунда кайбелмеси ичин хем онун еринӓ «ени гӧк хем ени ер» гелмеси ичин.
Илкинки Ени Бааланты кийатлары дӱзӱлмӱш евелки урум дилиндӓ. Бу кийатлары 2000 йыл ичиндӓ – христианныын ӧмӱрӱндӓ – чевирмишлӓр ӱзлӓрлӓн диллерӓ бу дӱннедӓ. Гагауз дилинӓ Айоз йазыларын чевирилмеси башлээр 20-ӂи асирин чекетмесиндӓн, ачан гагауз протоиерей Михаил Чакир чевирмиш ана дилинӓ кими Ески хем Ени Бааланты кийатларыны.
Окуйуӂулар тексти аннасын дейни, кийадын биткисиндӓ вар сӧзлӱк хем карталар. Сайфаларын ашаасында вар сноскалар, ани ачыклээр зор аннашылан лафлары хем ерлери, хем дӓ гӧстерер евелки оригинал текстлерин бири-биринӓ уймайан ерлерини. Лафлар, ани ен ески урумӂа текстлердӓ йок, чевирмемиздӓ алынэр кыйнаш скобкалара.
Библийайы чевирӓн Институт шӱкӱр едер чевириӂилерӓ хем редакторлара, ким он йылын ичиндӓ чалышты Ени Баалантыйы гечирмӓӓ гагауз дилинӓ, хем дӓ хепсинӓ, ким, йардым едип, чалышты хазырламаа бу ени басымы.
Йазык, ки баш чевириӂи пастор Стефан Байрактар (1939 – 2001) гӧрмейеӂек шансора бу кийадын типарланмасыны, дӱннейӓ чыкмасыны, онуштан биз есапладык корумаа онун чевирилмиш текстини, май бишей дииштирмейип.
Библийайы чевирӓн Институт

ИИ ХАБЕР МАТФЕЙДӒНЕни Бааланты
http://ibt.org.ru/bible
Ени Бааланты гагауз дилиндӓ Чевириӂи Стефан Байрактар
Теологийа редактору Ӂеймс Данненберг/par Илӱстрацийалары кулланмак ичин изин верди: /par Horace Knowles © The British & Foreign Bible Society, 1954, 1967, 1972 /par © United Bible Societies, 1994
© 1999 Corel Corporation
© Palphot, Herzlia, Israel
© Pictorial Archive Near Eastern History, est., Israel
All rights reserved.
ISBN 5-93943-090-2
© Библийайы чевирӓн Институт, Москва, 2006Copyrighted: © Библийайы чевирӓн Институт, Москва, 2006

Институт перевода Библии
Институт перевода Библии, 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 360
ibt_inform@ibt.org.ru
РСП
Синодальный перевод (1876) Синодальный перевод (1876) (с номерами Стронга)


Public Domain: Strong's coding copyrighted by Bob Jones University, 1996

назад
закрыть
:
1
Иисус Христозун, Давидин оолунун хем Авраамын оолунун сенселеси будур:
1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.
2 Авраамдан дуума Исаак. Исаактан дуума Иаков. Иаковдан дуума Иуда хем онун кардашлары.
2 Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его;
3 Иудадан дуума Фарес хем Зара, ангыларын анасы Фамар. Фарестӓн дуума Есром. Есромдан дуума Арам.
3 Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама;
4 Арамдан дуума Аминадав. Аминадавдан дуума Наассон. Наассондан дуума Салмон.
4 Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона;
5 Салмондан дуума Вооз, Воозун анасы Раав. Вооздан дуума Овид, ангысынын анасы Руф. Овидтӓн дуума Иессей.
5 Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея;
6 Иессейдӓн дуума падишах Давид. Давидтӓн дуума Соломон, ангысы Урийанын дулундан дууду.
6 Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею;
7 Соломондан дуума Ровоам. Ровоамдан дуума Авийа. Авийадан дуума Аса.
7 Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу;
8 Асадан дуума Иосафат. Иосафаттан дуума Иорам. Иорамдан дуума Озийа.
8 Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию;
9 Озийадан дуума Иоафам. Иоафамдан дуума Ахаз. Ахаздан дуума Езекийа.
9 Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию;
10 Езекийадан дуума Манассийа. Манассийадан дуума Амон. Амондан дуума Иосийа.
10 Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию;
11 Иосийадан дуума Иехонийа хем онун кардашлары, таа Израил миллети гечмедийнӓн Вавилон есирлиинӓ.
11 Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон.
12 Вавилона гечтиктӓн сора: Иехонийадан дуума Салафиил. Салафиилдӓн дуума Зоровавел.
12 По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля;
13 Зоровавелдӓн дуума Авиуд. Авиудтан дуума Елиаким. Елиакимдӓн дуума Азор.
13 Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора;
14 Азордан дуума Садок. Садоктан дуума Ахим. Ахимдӓн дуума Елиуд.
14 Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда;
15 Елиудтан дуума Елеазар. Елеазардан дуума Матфан. Матфандан дуума Иаков.
15 Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова;
16 Иаковдан дуума Иосиф, Марийанын коӂасы. Марийадан дуума Иисус, Ангысына денер Христос.
16 Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос.
17 Ӧлӓ ки, Авраамдан Давидӓ кадар ондӧрт евлат бойу; Давидтӓн Вавилон есирлиинӓ кадар ондӧрт евлат бойу; Вавилон есирлииндӓн Христоза кадар хеп ондӧрт евлат бойу.
17 Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.
18
Иисус Христозун дуумасы бӧлӓ олду: ачан Онун анасы Марийа Иосифлӓн йавклу олдуйду, ама таа йашамардылар барабар, аннашылды, ани Марийа Айоз Духтан гебӓ калды.
18 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго.
19 Онун йавклусу Иосиф, чӱнкӱ доору бир адамды да истӓмӓрди утандырсын Марийайы аалемин ӧнӱндӓ, карарлады саклыдан ондан атылмаа.
19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.
20 Буну дӱшӱнӓркӓн, Саабидӓн бир ангил дӱшӱндӓ она гӧрӱндӱ да деди: «Иосиф, Давидин оолу! Коркма Марийайы кендинӓ кары алмаа, зерӓ онун гебӓ калмасы Айоз Духтан.
20 Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго;
21 Марийа бир оол дуудураӂэк. Онун адыны Иисус койаӂан, зерӓ О Кенди инсаныны гӱнахларындан куртараӂэк».
21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
22 Буннар хепси олду, ки таманнансын, не Сааби сӧледи пророклан, ангысы деер:
22 А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
23 «Тӓ кыз гебӓ калаӂэк да бир оол дуудураӂэк. Онун адыны койаӂэклар „Еммануил“, аннамасы „Аллах бизимнӓн“».
23 се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.
24 Ачан Иосиф уйанды, йапты ниӂӓ Саабинин ангили сымарлады, да Марийайы кары кендинӓ каблетти.
24 Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою,
25 Ама онуннан бирлешмеди, таа Марийа дуудурмайынӂа оолуну, да дууан ушаан адыны Иисус койду.
25 и не знал Ее. Как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.